Borcu olanlar dikkat! Son tarih...
İşte GSS borcunuzu yapılandırmak için yapmanız gerekenler...
GÜNDEM , 11 Mart 2015 Çarşamba, 17:23
Borcu olanlar dikkat! Son tarih...
Tekirdağ Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Fatma Derya Alan, Genel Sağlık Sigorta (GSS) prim borcu yapılandırmalarında son günün 30 Mart 2015 tarihi olduğunu anımsatarak, "Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 30 Mart 2015 tarihine kadar birimlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.

SGK Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, 6552 sayılı Yasa kapsamında Genel Sağlık Sigortası borçlularının yapılandırmadan ne suretle yararlandırılacağı konusunda açıklama yaptı. Genel Sağlık Sigortası borçluları yönünden yapılandırma müracaat işlemleri ile ilgili olarak son tarihin 30 Mart 2015 tarihi olduğundan hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açılmamasını teminen kamuoyunun bilgilendirilmesinin önem arz ettiğine dikkat çeken Alan, "6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6552 sayılı Kanunun 57 inci maddesi ile genel sağlık sigortası gelir testi başvurusu süresi ve GSS borçlarının yeniden hesaplanması konusunda düzenleme yapılmıştır. Af veya yapılandırma kapsamına giren GSS borçluları üçe ayrılıyor. Bunlar, 1 Ocak 2012'den sonra bugüne kadar hiç gelir testine gitmemiş olanlar. Gelir testine girmekle birlikte testi geç yaptırdığı için testten önce SGK tarafından en yüksek prim tutarından borçlandırılmış olanlar ve gelir testini zamanında yaptırdığı halde, ödemekle yükümlü olduğu primleri zamanında ödememiş olanlar" dedi.

GSS borçlularının yapılandırmadan faydalanabilmek için müracaat edilmesi gereken son tarihin 30 Mart 2015 olduğunu belirten Alan, bugüne kadar gelir testi yaptırmayanların GSS borçlarını nasıl yapılandıracaklarına dair bilgi verdi.

Genel Sağlık Sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, 31 Mart 2015 tarihi mesai sonuna kadar yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları durumunda genel sağlık sigortası tescilleri, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenerek belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirileceğini dile getiren Alan, "Eğer gelir testi sonucu en düşük gelir grubu seviyesinde belirlenmesi halinde yani aile içi kişisel gelirleri asgari ücretin üçte birinden az ise, hiç prim ödemeyecekleri gibi birikmiş borçları da tamamen silinecektir. Gelir düzeylerinin daha yüksek belirlenmesi halinde geçmiş prim borçları da buna göre hesaplanacaktır. Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar aile içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte ve primleri bu seviye esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre veya gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır. 11/09/2014 tarihi itibari ile bu kapsamdaki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. Ancak, bu kişilerce önceden primi ödenmiş olan süreler güncellenmeyeceği gibi 10 Eylül 2014 tarihinden önce ödenen genel sağlık sigortası primlerinin iadesi de olmayacaktır" ifadelerini kaydetti.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Genel sağlık sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerektiğini vurgulayan Alan, başvuruların posta yolu ile yapılması ve taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarihin kuruma verildiği tarih olarak kabul edileceğini buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihinin Kuruma verildiği tarih olarak kabul edileceğini söyledi.

Genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 31 Mayıs 2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1 Haziran tarihine kadar ödenmesi halinde alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacağını kaydeden Alan, "Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ile taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden çok zor durum hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri taksit sayısına göre altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite çevrilecektir. Dolayısıyla borçluların en geç 30 Eylül tarihine kadar, başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir" dedi.

TAKSİTLENDİRME NE ŞEKİLDE YAPILACAK?

Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilk taksitin sekiz ay içerisinde, diğer taksitlerin ise ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerektiğini söyleyen Alan, "Borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak on sekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır. Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçlularını başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, on sekiz taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise on sekiz taksit süresini tercih ettikleri kabul edilecektir. Taksitler halinde ödenecek olan tutarların tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre katsayı ile çarpılacaktır. Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı ile ilgili katsayının çarpılması sonucunda bulunan tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir" açıklamasında bulundu.

Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunanların, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklarını dile getiren Alan, "Ancak, taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir" dedi.

Yapılandırma müracaat süresi sona ermeden vatandaşları birimlerine beklediklerini ifade eden Alan, "Yine vatandaşlarımız konu ile ilgili Kurumumuzun internet sitesinde yer alan borç sorgulama ve bilgilendirmelerden faydalanabilirler. ALO 170 hattı aracılığıyla ve İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz ile iletişime geçerek bilgi alabilirler" ifadelerini kaydetti.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR