İzel şok teklifi elinin tersiyle itti.. Bakın ne için?
İzel, barda sahne teklifini elinin tersiyle itti. 'Barda asla sahne almam' diyen sanatçının bu sözleri diğer meslektaşlarını kızdıracak.
MAGAZİN , 01 Kasım 2014 Cumartesi, 11:09
İzel şok teklifi elinin tersiyle itti.. Bakın ne için?
De­met Aka­lın ve Han­de Ye­ner he­men her gün kon­ser re­ko­ru kır­dık­la­rı­nı id­di­a eder­ken; İzel, 15 kon­ser­lik tek­li­fi ge­ri çe­vir­di. Kıb­rı­s’­ta­ki bir otelin ba­rın­da sah­ne al­ma­sı için ün­lü şar­kı­cı­nın ya­pım­cı­sı ve me­na­je­ri Po­lat Yağ­cı­’ya 15 kon­ser kar­şı­lı­ğın­da 400 bin li­ra­lık tek­lif­te bu­lun­du.

Tek­li­fi İze­l’­e ile­ten Yağ­cı, hiç bek­le­me­di­ği bir ya­nıt­la kar­şı­laş­tı. Bir­çok sa­nat­çı­nın kon­ser ver­mek için can at­tı­ğı şu gün­ler­de ün­lü şar­kı­cı, “Bar­lar­da sah­ne al­ma­m” di­ye­rek ge­len tek­li­fi hiç dü­şün­me­den red­det­ti. İzel ile ya­pım­cı­sı Po­lat Yağ­cı­’nın, ara­la­rı­nın bir sü­re­dir açık ol­du­ğu ko­nu­şu­lu­yor­du. Ün­lü şar­kı­cı­nın ge­len tek­li­fi red­det­me­siy­le Yağ­cı ile ara­la­rı­nın ye­ni­den açı­la­ca­ğı bek­len­ti­si doğ­du.

SAY­GI DU­YA­RIM

An­cak Po­lat Yağ­cı bu de­di­ko­du­la­rın önü­ne ge­çe­rek İzel ile ara­la­rın­da bir so­run ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. İze­l’­in dü­şün­ce­si­ne say­gı duy­du­ğu­nu be­lir­ten Yağ­cı, “Be­nim hiç­bir sa­nat­çım­la aram bo­zuk de­ği­l” de­di.

BAR SAHNESİ NE ZAMAN KONSER OLDU

Son gün­ler­de söy­lem­le­riy­le ma­ga­zin gün­de­mi­ne sık­ça ge­len Ni­ran Ün­sal da “Bar­lar­da çı­kı­yor­lar, sah­ne re­ko­ru kır­dık di­ye ha­va atı­yor­lar. Bar sah­ne­si ne za­man kon­ser ol­du­” di­ye­rek İze­l’­i des­tek­le­yen bir laf et­miş­ti. 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR