Nurgül Yeşilçay'a sürpriz partner
Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü oynayacağı sinema filmi için iki yıldır aranan jön bulundu. Yeşilçay'ın partneri Mert Fırat oldu.
MAGAZİN , 06 Haziran 2014 Cuma, 16:05
Nurgül Yeşilçay'a sürpriz partner

Yö­net­men Er­den Kı­ra­l’­ın ye­ni fil­mi ‘Ge­ce­’de baş­ro­lü üst­le­nen Nur­gül Ye­şil­ça­y’­ın part­ne­ri bel­li ol­du. Fil­min çe­kim­le­ri için her şey ha­zır ol­ma­sı­na rağ­men bir tür­lü Ye­şil­ça­y’­a eş­lik ede­cek er­kek oyun­cu bu­lu­na­ma­mış­tı. Rol için iki yıl­dır gö­rüş­me­ler ya­pan Kı­ral, so­nun­da Mert Fı­ra­t’­ta ka­rar kıl­dı. Ye­şil­çay ile Fı­rat, film­de ne olur­sa ol­sun bir­bi­rin­den ko­pa­ma­yan iki aşı­ğı can­lan­dı­ra­cak. Çe­kim­ler tem­muz ayın­da İz­mi­r’­de baş­la­ya­cak.

Beren ve Kıvanç’la oynadı

Mert Fı­rat, son ola­rak Be­ren Sa­at’­le ‘İn­ti­ka­m’ di­zi­sin­de rol al­dı. Fı­rat ay­nı za­man­da Os­car aday ada­yı olan ‘Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı­’ fil­min­de­ki per­for­man­sıy­la da adın­dan söz et­tir­miş­ti. Film­de us­ta oyun­cu İl­yas Sal­man da rol ala­cak.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR