SGK borcu olanlar dikkat! Bundan sonra 18 aya kadar...
Bugün SGK borçlarının nasıl yapılandırılacağını ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Yeni yanun ile birlikte 18 aya kadar borçlar taksitle ödenebilecek, ister eşit taksitle ister 2 ayda bir taksit ödemek suretiyle yapılandırma gerçekleşecek.
EKONOMİ , 20 Haziran 2014 Cuma, 11:44
SGK borcu olanlar dikkat! Bundan sonra 18 aya kadar...

İşte borçların nasıl yapılandırılacağı sorularının cevapları...

SGK’nın yapılandırıdığı alacak tutarı nedir?

01 Nisan 2014’den önce tahakkuk eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı kapsamından kaynaklanan yaklaşık 100 milyar TL’sını aşan SGK alacakları yapılandırılmak suretiyle sigortalılara ödeme kolaylığı getiriliyor.

Yapılandırmanın başvuru süresi nedir, nereye ve nasıl yapılacak?

Kanunun yürürlüğünü takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde SGK il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine SGK tarafından belirlenecek matbu dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekir.

Yapılandırılacak borç nasıl güncellenecek?

Kapsama giren alacaklar için; 2004/Aralık ayına kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 2005/Ocak ayından 2014/Nisan ayına kadar (bu ay dahil) üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Taksitle ödemede vade farkı uygulanacak mı?

Kanun ile birlikte 18 aya kadar borçlar taksitle ödenebilecek. Yukarıda belirttiğimiz gibi 2004 yılı sonuna kadar toptan eşya fiyatları endeksi ile 2005 itibariyle ise üretici fiyatları endeksi ile güncellenecek borç azami 18 eşit taksitle ve 2 ayda bir taksit ödemek suretiyle borç yapılandırılabilecek. Taksit sayısına göre borca vade farkı uygulanacaktır.

Buna göre; Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
6 eşit taksit için (1,05
9 eşit taksit için (1,07
12 eşit taksit için (1,10
18 eşit taksit için (1,15)
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Peşin ödemede usül nasıl olacak?

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği ayın başına kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde onbeşinin başvuru tarihini takip eden iki ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde seksenbeşi, Bağ-Kur’lular ve genel sağlık sigortası kapsamındaki borçlar için ise yüzde yüzü terkin edilecek.

Örnek 1- 2.200 TL Bağ-Kur prim aslı borcu bulanan kişi bunu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3 ay içinde SGK ya başvurması ve 4 ay içinde ödemesi halinde bu ana borca ilişkin gecikme zammı ve cezasının tamamı terkin edilmiş olacak.

Örnek 2- 11.400 TL prim aslı ve 3.000 TL gecikme cezası ve zammı borcu bulanan işveren bu borcundan 14.400 TL yi peşin öderse borcu 11.850 TL ye düşecektir.

Yapılandırma kapsamına hangi borçlar veya borçlular girmektedir?

SGK’nın, sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, tarım işçilerinin prim borçları, isteğe bağlı sigorta primi, Bağ-Kur emeklilerinin sosyal güvenlik destek primi, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi ve İdari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, SGK taşınmazlarının kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları,İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ilgililerden tahsili gereken rücu alacakları ve SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, GSS kapsamında tahakkuk etmiş prim alacakları yapılandırılacaktır.

Ayrıca Bağ-Kur’lulardan 5 yıldan fazla prim borcu bulunanların prim borcu dondurulmuş olup sigortalılık süresi askıya alınanların bu askıya alınan süreye dair prim borçları torba kanun kapsamında ödeme imkanı getirilerek ihya edebilecektir.

Yapılandırılan borç hangi şartlarda bozulacak?

İşverenler veya ilgililerce yapılandırılan borç bir takvim yılı içerisinde 2 den fazla taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma işlemi geçersiz hale gelecek.

Örnek- 15.000 TL borcunu 6 taksitle ödemek isteyen işveren bir takvim yılında 2 den fazla taksidini ödemez ise yapılandırması bozulacak. Ayrıca en fazla 10 TL’yi aşmamak üzere taksidin %10 unu aşmayan eksik ödemeler yapılandırmayı etkilemeyecektir.Yani eksik ödenen tutar 10 TL yi aşarsa taksiidin yüzde biri bile olsa o taksit geç ödenmiş olarak kabul edilecek.

Örnek- Aylık 1000 TL taksit ödeyen işveren, taksidini 985 TL olarak ödediğinde eksik ödeme yüzde 10 nun altında ama 10 TL’yi geçtiği için taksidi geç ödenmiş sayılacaktır.

Örnek- Aylık taksit ödemesi 80 TL olan bir işveren, taksidini 70 TL olarak ödediğinde bu sefer %10 dan fazla eksik ödediği için taksit geç ödenmiş sayılacaktır. (hurriyet)

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR