Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa’ya yeni imar anayasası!
15 Ekim 2012 Pazartesi, 00:04

Büyükşehir Belediyesi, birimleriyle yürütülen çalışmasını tamamladı. Belediye Meclisi’nin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndaki aşamasından sonra da, nihai karara varılacak.
1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nın doğrudan geçerliliği olmayacak, çünkü hazırlama ve yürürlük tam yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait. Büyükşehir Belediyesi, yerinde planlama düşüncesiyle onayını almak isteyecek.
Bursa’da, son yıllarda artık sanayileşmenin durumu, niteliği ve rotası yeniden ele alınıyor. İstanbul’un yükünün azaltılması ve olası yeni yükün çevre illere kaydırılma stratejisine, yanıtlar var.
Deniliyor ki:
“Yeni sanayi alanı açılmaması hedeflenmiş olup, merkezde, Orhangazi, İznik, Dağ Bölgesi ve Gemlik’te sanayi öngörülmemekte Sadece Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir ve İnegöl’de Tarıma Dayalı Gıda Sanayi desteklenmektedir. Dağ bölgesinde özel ürüne yönelik depolama tesisleri desteklenmektedir.”
…Ve!
Bursa’ya vizyon…
“Doğal ve kültürel zenginliğini koruyan ve yaşatan, sektörel çeşitliliğini insan, çevre ve bilgi odaklı geliştiren ve yöneten, rekabet gücüne sahip, yenilikçi, yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve bölgesinde öncü Bursa. “
Başlıca esaslar…
 

KONUT VE SOSYAL DONATI ALANLARI:
* Düzensiz konut alanlarının gelişmesi önlenecek, mevcut düzensiz alanların dönüşümü sağlanacak.
* Alt bölgelerin/ilçelerin, öne çıkan üretim faaliyetleri ve potansiyelleri dikkate alınarak, hizmet çeşitlerinin farklılaştığı alt merkezlerin etkinliği artırılacak, Bursa Merkezi İş Alanı’nın yükünü azaltacak ara kademe kentsel çekim noktaları oluşturulacaktır. Çok merkezli dengeli kentsel gelişim sağlanacak.
* Doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanlarındaki düzensiz yapılaşmış mevcut yerleşimler taşınacak.
* Doğal değerler / tarım alanları üze- rinde yer alan; mevcut düzensiz yapılaşmalar ve onaylı imar planlarındaki gelişme konut alanlarında kalan yapılaşmamış alanlar alt ölçekli planlarda detaylı olarak değerlendirilerek yeniden düzenlenecek.
* Kentin tarihi, kültürel mirasının korunması, yanlış uygulamaların önlenmesi ve mimari siluetinin bozulmaması için Bursa’ya özgü kentsel tasarım ilkeleri geliştirilecek ve uygulanacak.
* Kırsal yerleşme alanlarında geleneksel dokuya uygun yapıların yapılması teşvik edilecek.
* Yapılarda ve açık alanlarda ekolojik tasarım, enerji ve su verimliliğini gözeten önlemler alınacak.
* Kentsel yerleşme alanlarında yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için ekolojik koridor, hava koridorları gibi önemli doğal sistemler alt ölçekli çalışmalarda belirlenecek, kentsel yeşil alan hiyerarşisi ile entegre olarak tanımlanacak ve kent içinde yürüme mesafesinde kolay erişilebilir, aktif, açık ve yeşil alanların kentsel yeşil sisteme enteg- rasyonu sağlanacak.
* Mahallerde kentsel açık alanların (park, spor alanı, meydan) düzenlenmesi özendirilecek, nitelikli kamusal dış mekânlar evrensel tasarım ilkeleri gözetilerek planlanacak ve uygulama yapılacaktır. Bu alanların sürekli bakımının sağlanması için sistem geliştirilecek.
* Mevcut konut alanlarında sosyal donatı eksiklikleri giderilecek ve dengeli dağılımı sağlanacaktır.
* Kültür varlıklarının sosyal donatı olarak kullanımı teşvik edilecek.
* Mahallelerde sosyal ve kültürel merkezler oluşturulacak.
* Müzecilik il bütününde desteklenecektir.
 

TİCARET VE HİZMET ALANLARI:
* Bursa Merkezi İş Alanındaki merkez faaliyetleriyle uyumsuz faaliyetler, merkez dışındaki uygun alternatif yerlere taşınacak.
* Kent merkezlerinin koruma ve sağlıklaştırılmasında, toplumsal, ekonomik, kültürel ölçütler, kent estetiği, kent kimliği ve silueti dikkate alınacak.
* Bilgi yoğun, yenilikçi ve yaratıcı sektörlerin gelişimi desteklenecektir. Özellikle sanayi üniversite işbirliğine dayalı AR-GE faaliyetleri geliştirilecek.
 

SANAYİ VE MADEN ALANLARI:
* Doğal koruma, tarım ve yerleşim alanlarında yer alan sanayi tesislerinin uyumsuz ve kirletici olanları ihtisaslaşmış sanayi alanlarına taşınacak. Taşınacak sanayi alanları için öneri alanlar, 1/25000 ölçekli plan çalışmaları sırasında belirlenecektir. Doğal değerleri tehdit eden sanayi tesisleri onaylı planları olsa dahi ekonomik ömrü bittiğinde kaldırılacak.
* “KDKÇA”(Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) tanımı ile gelişmiş alanlarda yer alan uyumsuz ve kirletici oldukları saptanacak sanayi tesisleri planlı sanayi alanlarına taşınacak.
* Konut alanlarında yer alan ancak uyumsuz ve kirletici özellikleri bulunmadığı saptanan sanayi tesisleri ile konut alanları arasında yeşil kuşak oluşturma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.
* MİA ile ilçe 1. ve 2. derece alt merkezlerinde yer alan imalat sanayi türleri saptanarak merkezde kalması uygun olanlar (küçük, geleneksel, düşeyde çalışan, emek yoğun, büyük araç kullanmayan vb. sana- yiler)  korunacak ve geliştirilecektir.  Diğerleri planlı sanayi alanlarına taşınacak.
* Önceki planlarda sanayi alanı tanımı getirilmiş olan kullanımların (OSB, KSS, SB, Sanayi Alanı) boş kapasiteleri, uygunluk koşulları değerlendirilerek, yeni ve/veya taşınacak sanayi tesisleri için kullanılacak.
* Doğal nitelikleri-çevre koşulları uygun alanlarda, tarıma dayalı sanayi tesisleri ihtisas OSB olarak geliştirilebilecek.
* Mevcut OSB ve KSS alanlarında (Boyahane ve Tabakhaneler OSB dışında) mekânsal gelişme talep-potansiyelleri ve doğal koruma ve tarım alanları açısından yasal olarak uygunluk koşulları saptanarak, mümkün olanlar için tevsii alan olanakları sağlanacak.
* Özellikle gıda sanayinin gelişimi için ileri teknolojik olanaklar kullanılacak, sanayi üniversite işbirliği teşvik edilerek tarımsal üretimde AR-GE faaliyetleri desteklenecek.
* Maden tesislerinin, maden sahaları ile doğal koruma alanları arasında koruma mesafeleri tanımlanacaktır.
* Terk edilmiş maden ocaklarının doğal çevreye uyumu sağlanacak.  
* Maden alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onaylanmadan işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek.