Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
…Ve, o yasaya da el atıldı!
20 Kasım 2012 Salı, 09:05

Çelişkiler ve tuhaflıklar devam ediyor. İmar yasası, 1985’ten beri yeni baştan yazılmadı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yasası, 1954’ten beri varlığını devam ettiriyor.
Kentleşmenin arttığı; ciddi boyutta imar ve planlama hareketinin oluştuğu ve ciddi tartışmaların yaşandığı süreçte, akademik meslek odalarının rolü büyük oluyor.
Nihayet…
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin işleyişini düzenleyen yasaya da el atıldı. Yıllar sonra, böyle bir adım atılsa da ve önemli yenilikler öngörülse de…
Torba yasa yönteminin tercih edilmesi ve ayrıca şeffaflık ve katılımcılığın olmadığı iddiasıyla TMMOB Genel Merkezi’nce eleştirel düşünceler ortaya atılıyor.
Torba yasa taslağında yer alan düzenlemelere bakıldığında, aslında ele alınan hususlarıyla beklentilere yanıt verebilecek bir çerçeve bütünlüğü bulunuyor.
İşte, yenilikler…
Meslek odalarının illerdeki şubeleri, artık tam anlamıyla genel merkeze bağlı olmayacaklar. Şubelerin yerine, Bursa Barosu ve Bursa Tabip Odası gibi, örneğin İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yerine, doğrudan Bursa İnşaat Mühendisleri Odası olacak.
…Ve!
Seçimlerle yönetim kurullarının oluşturulabilmesi için çoğunluk yerine, nispi temsil uygulamasına geçilmesi öngörülüyor.
Başkan adayları ve listelerinden en çok oyu alanların elde edecekleri nihai sıralama, yönetim kurulunu teşkil etmiş olacak. Mevcut uygulamada ise, en çok oyu alan adayın listesi göreve seçilirken, nadiren karşı listeden isimlerin, diğer listeye yazılmasıyla delinmeler oluyordu.
Odaların genel merkezleri, yine Ankara’da bulunacak. İl odaları ise, kendi idari karar ve mali politikalarında artık özerk olacaklar. Gelirlerinin sadece % 10’una kadar olanı Ankara’daki merkeze aktarılabilecek, geri kalanı ise, il odalarınca kullanılacak.
İllerdeki yapılanmalar için Ankara’daki TMMOB Genel Merkezi’nin “lüzum görülen yerler” şeklindeki kendi yetki ve sorumluluğundan çıkarılıyor.
Artık…
Herhangi bir ilde, aynı meslek grubundan en az 25 üyenin varlığı durumunda, meslek grubu için il odasının kurulabilmesine yeterli sayılacak. Şayet üye sayısının 250’yi aşması durumunda ise, zorunlu olarak il odası kurulması öngörülüyor.
İl odaları, faaliyet ve hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için kendi görev ve sorumluluk sınırları içerisinde de, temsilcilik açabilecekler.
İlgili bölümlerinde, mesleki üniversite eğitimi almakta olan öğrenciler, ilgili il odalarına geçici üye statüsüyle kayıt altına alınabilecekler.
Odalar ve il odaları, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, üniversitelere, gerçek ve tüzel kişiler, uluslararası kuruluşlara ve geliştirmeye yönelik proje hazırlayabilecekler. Proje, ortaklaşa hazırlanabileceği gibi, sadece ilgili amaca yönelik iktisadi teşebbüs kurabilecekler.
Böylece…
Meslek odaları, kentlerinde özerk olacaklar.
Mevcut işleyişe göre, kentlerdeki şubeler ile genel merkez yönetimleri arasındaki görüş ayrılıkları durumunda işleyişte yaşanan sıkıntı, tıkanıklık ve sorunlar, ortadan kalkacak.
Bursa’daki bir meslek odası, Ankara’daki merkezden farklı olan düşünce ve adımlarını, yeni düzenlemeyle de ortaya koyabilecek. Mesleki denetim gelirlerini dikkate alırsak, yereldeki kaynak, yereldeki meslek örgütü, mensupları, kenti ve toplumu için kolayca değerlendirilebilecek.