Kısa Çalışma Ödeneği için başvurular resmen başladı!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme. Bugün resmen başladı. SGK'ya bildirmek zorunlu. En düşük ödeme bin 752, en yüksek ise 4 bin 380 lira. Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları belirlenen internet adreslerine yapılacak. Ödemeler hesaba yatacak. Peki kısa çalışma ödeneği kesilir mi?Başvurular nasıl yapılacak? Ne kadar süre ile ödenir?
EKONOMİ , 23 Mart 2020 Pazartesi, 09:02
Kısa Çalışma Ödeneği için başvurular resmen başladı!

Son yıllarda piyasanın karşı karşıya kaldığı ekonomik dalgalanmalarda, doğal afet ve yaşanan olağanüstü durumlarda can simidi olarak kullanılan kısa çalışma ödeneğinde yeniden düzenlenen şatlar belli oluyor.

Özellikle virüs salgını nedeniyle kamu kurumlarında ki personel azaltılması ve toplu ortamlara girilmesi sakıncalı olduğu için tüm başvuru süreçleri online ortamda yürütülecek.Bu hafta içerisinde başvurular başlayacak ama kafalar karışık, cevap bekleyen sorular çok...

Peki nedir bu Kısa Çalışma Ödeneği?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.

İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.

Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri

Sıra No Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi Elektronik Posta Adresi

1Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.adana@iskur.gov.tr

2Ceyhan Hizmet Merkezi kisacalisma.ceyhan@iskur.gov.tr

3Kozan Hizmet Merkezi kisacalisma.kozan@iskur.gov.tr

4Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.adiyaman@iskur.gov.tr

5Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.afyon@iskur.gov.tr

6Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.agri@iskur.gov.tr

7Patnos Hizmet Merkezi kisacalisma.patnos@iskur.gov.tr

8Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.aksaray@iskur.gov.tr

9Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.amasya@iskur.gov.tr

10Altındağ Hizmet Merkezi kisacalisma.altindag@iskur.gov.tr

11Çankaya Hizmet Merkezi kisacalisma.cankaya@iskur.gov.tr

12Sincan Hizmet Merkezi kisacalisma.ostim@iskur.gov.tr

13Ostim Hizmet Merkezi kisacalisma.polatli@iskur.gov.tr

14Polatlı Hizmet Merkezi kisacalisma.sincan@iskur.gov.tr

15Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.antalya@iskur.gov.tr

16Alanya Hizmet Merkezi kisacalisma.alanya@iskur.gov.tr

17Manavgat Hizmet Merkezi kisacalisma.manavgat@iskur.gov.tr

18Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.ardahan@iskur.gov.tr

19Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.artvin@iskur.gov.tr

20Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.aydin@iskur.gov.tr

21Kuşadası Hizmet Merkezi kisacalisma.kusadasi@iskur.gov.tr

22Nazilli Hizmet Merkezi kisacalisma.nazilli@iskur.gov.tr

23Söke Hizmet Merkezi kisacalisma.soke@iskur.gov.tr

24Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.balikesir@iskur.gov.tr

25Bandırma Hizmet Merkezi kisacalisma.bandirma@iskur.gov.tr

26Edremit Hizmet Merkezi kisacalismaedremit@iskur.gov.tr

27Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bartin@iskur.gov.tr

28Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.batman@iskur.gov.tr

29Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr

30Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bilecik@iskur.gov.tr

31Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bingol@iskur.gov.tr

32Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bitlis@iskur.gov.tr

33Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bolu@iskur.gov.tr

34Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.burdur@iskur.gov.tr

35Bucak Hizmet Merkezi kisacalisma.bucak@iskur.gov.tr

36Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bursa@iskur.gov.tr

37Gemlik Hizmet Merkezi kisacalisma.gemlik@iskur.gov.tr

38İnegöl Hizmet Merkezi kisacalisma.inegol@iskur.gov.tr

39Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.canakkale@iskur.gov.tr

40Biga Hizmet Merkezi kisacalisma.biga@iskur.gov.tr

41Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.cankiri@iskur.gov.tr

42Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.corum@iskur.gov.tr

43Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.denizli@iskur.gov.tr

44Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.diyarbakir@iskur.gov.tr

45Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.duzce@iskur.gov.tr

46Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.edirne@iskur.gov.tr

47Keşan Hizmet Merkezi kisacalisma.kesan@iskur.gov.tr

48Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.elazig@iskur.gov.tr

49Kovancılar Hizmet Merkezi kisacalisma.kovancilar@iskur.gov.tr

50Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.erzincan@iskur.gov.tr

51Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.erzurum@iskur.gov.tr

52Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.eskisehir@iskur.gov.tr

53Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr

54Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.giresun@iskur.gov.tr

55Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.gumushane@iskur.gov.tr

56Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.hakkari@iskur.gov.tr

57Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.hatay@iskur.gov.tr

58İskenderun Hizmet Merkezi kisacalisma.iskenderun@iskur.gov.tr

59Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.igdir@iskur.gov.tr

60Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.isparta@iskur.gov.tr

61Bahçelievler Hizmet Merkezi kisacalisma.bahcelievler@iskur.gov.tr

62Başakşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.basaksehir@iskur.gov.tr

63Bayrampaşa Hizmet Merkezi kisacalisma.bayrampasa@iskur.gov.tr

64Beyoğlu Hizmet Merkezi kisacalisma.beyoglu@iskur.gov.tr

65Büyükçekmece Hizmet Merkezi kisacalisma.buyukcekmece@iskur.gov.tr

66Kadıköy Hizmet Merkezi kisacalisma.kadikoy@iskur.gov.tr

67Pendik Hizmet Merkezi kisacalisma.pendik@iskur.gov.tr

68Sancaktepe Hizmet Merkezi kisacalisma.sancaktepe@iskur.gov.tr

69Şişli Hizmet Merkezi kisacalisma.sisli@iskur.gov.tr

70Sultangazi Hizmet Merkezikisacalisma.sultangazi@iskur.gov.tr

71Tuzla Hizmet Merkezi kisacalisma.tuzla@iskur.gov.tr

72Ümraniye Hizmet Merkezi kisacalisma.umraniye@iskur.gov.tr

73Bornova Hizmet Merkezi kisacalisma.bornova@iskur.gov.tr

74Çiğli Hizmet Merkezi kisacalisma.cigli@iskur.gov.tr

75Karabağlar Hizmet Merkezi kisacalisma.karabaglar@iskur.gov.tr

76Konak Hizmet Merkezi kisacalisma.konak@iskur.gov.tr

77Torbalı Hizmet Merkezi kisacalisma.torbali@iskur.gov.tr

78Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kahramanmaras@iskur.gov.tr

79Elbistan Hizmet Merkezi kisacalisma.elbistan@iskur.gov.tr

80Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.karabuk@iskur.gov.tr

81Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.karaman@iskur.gov.tr

82Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kars@iskur.gov.tr

83Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kastamonu@iskur.gov.tr

84Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr

85Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kilis@iskur.gov.tr

86Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kirikkale@iskur.gov.tr

87Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kirklareli@iskur.gov.tr

88Lüleburgaz Hizmet Merkezi kisacalisma.luleburgaz@iskur.gov.tr

89Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kirsehir@iskur.gov.tr

90Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr

91Dilovası Hizmet Merkezi kisacalisma.dilovasi@iskur.gov.tr

92Gebze Hizmet Merkezi kisacalisma.gebze@iskur.gov.tr

93Gölcük Hizmet Merkezi kisacalisma.golcuk@iskur.gov.tr

94Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.konya@iskur.gov.tr

95Akşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.aksehir@iskur.gov.tr

96Beyşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.beysehir@iskur.gov.tr

97Ereğli Hizmet Merkezi kisacalisma.eregli@iskur.gov.tr

98Seydişehir Hizmet Merkezi kisacalisma.seydisehir@iskur.gov.tr

99Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kutahya@iskur.gov.tr

100Tavşanlı Hizmet Merkezi kisacalisma.tavsanli@iskur.gov.tr

101Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.malatya@iskur.gov.tr

102Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.manisa@iskur.gov.tr

103Akhisar Hizmet Merkezi kisacalisma.akhisar@iskur.gov.tr

104Salihli Hizmet Merkezi kisacalisma.salihli@iskur.gov.tr

105Soma Hizmet Merkezi kisacalisma.soma@iskur.gov.tr

106Turgutlu Hizmet Merkezi kisacalisma.turgutlu@iskur.gov.tr

107Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mardin@iskur.gov.tr

108Kızıltepe Hizmet Merkezi kisacalisma.kiziltepe@iskur.gov.tr

109Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mersin@iskur.gov.tr

110Anamur Hizmet Merkezi kisacalisma.anamur@iskur.gov.tr

111Erdemli Hizmet Merkezi kisacalisma.erdemli@iskur.gov.tr

112Silifke Hizmet Merkezi kisacalisma.silifke@iskur.gov.tr

113Tarsus Hizmet Merkezi kisacalisma.tarsus@iskur.gov.tr

114Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mugla@iskur.gov.tr

115Fethiye Hizmet Merkezi kisacalisma.fethiye@iskur.gov.tr

116Milas Hizmet Merkezi kisacalisma.milas@iskur.gov.tr

117Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mus@iskur.gov.tr

118Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.nevsehir@iskur.gov.tr

119Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.nigde@iskur.gov.tr

120Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.ordu@iskur.gov.tr

121Fatsa Hizmet Merkezi kisacalisma.fatsa@iskur.gov.tr

122Ünye Hizmet Merkezi kisacalisma.unye@iskur.gov.tr

123Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.osmaniye@iskur.gov.tr

124Kadirli Hizmet Merkezi kisacalisma.kadirli@iskur.gov.tr

125Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.rize@iskur.gov.tr

126Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sakarya@iskur.gov.tr

127Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.samsun@iskur.gov.tr

128Bafra Hizmet Merkezi kisacalisma.bafra@iskur.gov.tr

129Çarşamba Hizmet Merkezi kisacalisma.carsamba@iskur.gov.tr

130Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sanliurfa@iskur.gov.tr

131Akçakale Hizmet Merkezi kisacalisma.akcakale@iskur.gov.tr

132Siverek Hizmet Merkezi kisacalisma.siverek@iskur.gov.tr

133Viranşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.viransehir@iskur.gov.tr

134Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.siirt@iskur.gov.tr

135Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sinop@iskur.gov.tr

136Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sirnak@iskur.gov.tr

137Cizre Hizmet Merkezi kisacalisma.cizre@iskur.gov.tr

138Silopi Hizmet Merkezi kisacalisma.silopi@iskur.gov.tr

139Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sivas@iskur.gov.tr

140Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.tekirdag@iskur.gov.tr

141Çerkezköy Hizmet Merkezi kisacalisma.cerkezkoy@iskur.gov.tr

142Çorlu Hizmet Merkezi kisacalisma.corlu@iskur.gov.tr

143Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.tokat@iskur.gov.tr

144Erbaa Hizmet Merkezi kisacalisma.erbaa@iskur.gov.tr

145Turhal Hizmet Merkezi kisacalisma.turhal@iskur.gov.tr

146Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.trabzon@iskur.gov.tr

147Sürmene Hizmet Merkezi kisacalisma.surmene@iskur.gov.tr

148Vakfıkebir Hizmet Merkezi kisacalisma.vakfikebir@iskur.gov.tr

149Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.tunceli@iskur.gov.tr

150Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.usak@iskur.gov.tr

151Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.van@iskur.gov.tr

152Erciş Hizmet Merkezi kisacalisma.ercis@iskur.gov.tr

153Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.yalova@iskur.gov.tr

154Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.yozgat@iskur.gov.tr

155Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.zonguldak@iskur.gov.tr

156Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi kisacalisma.karadenizeregli@iskur.gov.tr

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR