POS kazığının altından bakın ne çıktı
Sa­de­ce es­nafın değil, tüc­car­ların ve şir­ket­le­rin de pos­tu yü­zül­dü.
GÜNDEM , 28 Haziran 2013 Cuma, 13:53
POS kazığının altından bakın ne çıktı

Sa­de­ce es­nafın değil, tüc­car­ların ve şir­ket­le­rin de pos­tu yü­zül­dü.

Bun­la­ra; “Ar­ka­daş, kul­landığın ya­zar ka­sayı ve ver­diği fişi ka­bul et­mi­yo­rum. ‘Ye­ni ne­sil öde­me kay­de­di­ci ci­ha­z’ di­ye bir ci­haz üre­ti­le­cek.
Onu kul­la­na­caksınız. O ci­hazı imal eden­ler de Ma­li­ye Ba­kanlığı Ge­lir İda­re­si Başkanlığı’ndan onay ala­ca­k” de­nil­di.

 

1 TEM­MU­Z’­DA BAŞLI­YOR


Uy­gu­la­ma ön­ce­lik­le ev­le­re ve işyer­le­ri­ne si­pa­riş üze­ri­ne ser­vis ya­pan­lar­dan ve yol ke­narı
oto­park işle­ten­ler­den başlatıla­cak.


Bun­ların 1 Tem­muz 2013’e ka­dar “ye­ni ne­sil öde­me kay­de­di­ci ci­ha­z” al­ma­ları ve si­pa­rişi (ör­neğin kıymalı pi­de, ay­ran ve tatlıyı) tes­lim eder­ken, yan­larında gö­tür­dük­le­ri ci­haz­dan fiş ver­me­le­ri ge­re­ki­yor.


Ya­zar ka­sa-POS di­ye­bi­le­ceğimiz bu ci­haz, kul­landığı ya­zar ka­sanın ma­li hafızası do­lan­lar­da 1 Ocak 2014’ten, diğer tüm ci­haz­lar için de 1 Ocak 2016’dan iti­ba­ren zo­run­lu ola­cak.


POS­TU YÜ­ZÜ­LEN­LER


Uy­gu­la­ma başladı. Yüz­bin­ler­ce ci­ha­za ih­ti­yaç var. Ör­neğin bir ham­bur­ger­ci­ye ev­le­re ve işyer­le­ri­ne si­pa­rişle­ri ye­tişti­re­bil­me­si için 10 ta­ne ci­haz lazım.
O da ne?


Ha­zi­ran ayının or­tasına ge­lin­miş ama onay alan ve satılan bir ci­haz var.


O da Başba­ka­n’­a yakınlığı ile bi­li­nen, ün­lü iş adamı Et­hem San­ca­k’ın ku­ze­ni Mu­rat San­ca­k’ın şir­ke­ti!.


Sü­re yak­laşıyor… fir­ma­lar ci­haz kuy­ruğun­da ama ci­hazı sa­tan şir­ket “tek ta­ban­ca­” de­ni­le­cek bir şir­ket!


Ma­li­ye 15 Ha­zi­ran 2013’te bir teb­liğ yayınlıyor. “Ci­hazı ala­ma­yan­lar, fa­tu­rasını alırlar­sa 90 gün sü­re ka­zanırla­r” di­yor. Teb­liğin yayınlandığı ta­rih­te, fa­tu­ra ve­re­bi­le­cek bir şir­ket var
o da bel­li!


Ha­zi­ra­n’ın son haf­tasında, dev­re­ye bir iki fir­ma da­ha gi­ri­yor ama atı alan Üs­kü­da­r’ı çok­tan geç­mişti bi­le!..


Buy­run si­ze.. es­na­fa yük, yan­daşa rant ör­nek­le­rin­den bi­ri da­ha..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR