Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

BOTAŞ YERÜSTÜ TESİSLERİNDE REHABİLİTASYON YAPILMASI

İlan Giriş Tarihi: 29.05.2024 00:00
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)


BOTAŞ GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YERÜSTÜ TESİSLERİNDE REHABİLİTASYON YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/692848

1-İdarenin
a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)
b) Adresi : AKPINAR MAH. ABDULKADİR GEYLANİ CAD. NO:14 16160 AKPINAR OSMANGAZİ/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 02244454500 - 02244454516
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BOTAŞ GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YERÜSTÜ TESİSLERİNDE REHABİLİTASYON YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 TESİSTE YAKLAŞIK 6753 M2 ALANDA BETONLAMA, TEL ÇİT, ELEKTRİK ALTYAPI SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ, VANA ODASI YAPIMI VB. İŞLERİ KAPSAMAKTADIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURSA VE YALOVA İLLERİ SINIRLARINDADIR.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ BURSA GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

All risk sigortası işin bedeli kadar yapılacak olup ayrıca yüklenici yapım sırasında yükleniciden kaynaklanan boru hattı hasarı kaynaklı doğal gaz vent bedelinin, BOTAŞ müşterisine taahhüdü olan konularda olası rücuları veya zararların karşılanmasını, boru hattında oluşan hasarların tamirat bedellerini kapsayacak şekilde minimum 200.000 dolarlık stop loss teminatı konulacaktır. Tüm çalışan teknik personelin SGK İşe giriş belgesi ve şantiye şefi taahhütnamesi iş başlama dosyasında sunulacaktır
 

#ilangovtr
Basın No ILN02039559
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.